Hướng dẫn

Hệ Thống Thần Khí

22-05-2017

Mỗi Thần Khí có nguyên liệu tăng bậc tương ứng. Khi tăng bậc giúp tăng vĩnh viễn các thuộc tính nhân vật. Người chơi thu thập nguyên liệu tăng bậc thông qua các hoạt động, event và săn boss.

Danh Hiệu Cấp 20

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại NPC nâng cấp - Thành Chính

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

Thu thập từ event và hoạt động + săn boss

Thần khí Đồng Vạn Thần khí bảo châu Tỷ lệ thành công %
Cấp 1

Sử dụng code Facebook

Cấp 2 50 1000 100
Cấp 3 50 1000 90
Cấp 4 100 2000 80
Cấp 5 100 2000 60
Cấp 6 100 5000 40
Cấp 7 200 10000 30
Cấp 8 200 15000 15
Cấp 9 500 20000 10
Cấp 10 500 40000 10
Cấp 11-15 Cần 1 Lệnh Bài Thần Khí Siêu Cấp 100
Cấp 16 Cần 2 Lệnh Bài Thần Khí Siêu Cấp 100
Cấp 17 Cần 4 Lệnh Bài Thần Khí Siêu Cấp 100
Cấp 18 Cần 6 Lệnh Bài Thần Khí Siêu Cấp 100
Cấp 19 Cần 8 Lệnh Bài Thần Khí Siêu Cấp 100
Cấp 20 Cần 10 Lệnh Bài Thần Khí Siêu Cấp 100

 

Hướng dẫn nâng cấp Thần Khí  Cấp 1-20

Bước 1 : Cần kích hoạt Thần Khí   khi sử dụng code facebook

 

Bước 2 : Click phải vào vật phẩm Lệnh Bài Thần Khí Siêu Cấp và chọn nâng cấp 

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp thất bại thần khí sẽ bị giảm 1 cấp
  • Sử dùng Bùa Bảo toàn sẽ không bị hạ cấp