Hướng dẫn

Trùng Sinh Nhân Vật

30-05-2017

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành trùng sinh tại NPC hỗ trợ - Thành Chính

 

II.Phần thưởng trùng sinh.

  • Khi đạt cấp và đồng như yêu cầu có thể đến trùng sinh.

Lần Trùng Sinh

Cấp Yêu Cầu

Đồng Yêu Cầu

(Vạn Đồng)

Phần Thưởng

1 150 20 50 điểm tiềm năng + Huy Chương Chiến Công cấp 1 - 5 hệ
2 155 40 50 điểm tiềm năng + Chân Nguyên Hỗn Độn cấp 1
3 160 60 50 điểm tiềm năng + Mặt nạ Hàng Long
4 165 80 50 điểm tiềm năng + 1 Ngựa cấp 1
5 170 100 50 điểm tiềm năng + 1 Ngoại Trang Nón cấp 1
6 175 120 100 điểm tiềm năng + 1 Ngoại Trang Áo cấp 1
7 180 140 100 điểm tiềm năng + 10000 Mảnh ghép ấn
8 185 160 100 điểm tiềm năng + 10000 Mảnh già lam kinh
9 190 180 100 điểm tiềm năng + 10000 Ấn ký tín vật
10 195 200 100 điểm tiềm năng + 10000 Thần khí bảo châu
11 200 220 100 điểm tiềm năng + 5 Bùa bảo toàn
12 200 240 100 điểm tiềm năng + 20 Linh Tê Ngọc
13 200 260 100 điểm tiềm năng + 5000 Chiến Thần
14 200 280 100 điểm tiềm năng + 20000 Mảnh ghép ấn
15 200 300 100 điểm tiềm năng + 20000 Mảnh già lam kinh
16 220 320 100 điểm tiềm năng + 20000 Ấn ký tín vật
17 220 340 100 điểm tiềm năng + 20000 Thần khí bảo châu
18 220 360 100 điểm tiềm năng + 5 Bùa bảo toàn
19 220 380 100 điểm tiềm năng + 50 Linh Tê Ngọc
20 220 400 100 điểm tiềm năng + 5000 Chiến Thần
21 220 420 100 điểm tiềm năng + 5 Bùa bảo toàn
22 220 440 100 điểm tiềm năng + 100 Linh Tê Ngọc
23 220 460 100 điểm tiềm năng + 10000 Chiến Thần
24 220 480 100 điểm tiềm năng + 5 Bùa bảo toàn
25 220 500 100 điểm tiềm năng + 100 Linh Tê Ngọc
26 220 520 100 điểm tiềm năng + 10000 Chiến Thần
27 220 540 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
28 220 560 100 điểm tiềm năng + 200 Linh Tê Ngọc
29 220 580 100 điểm tiềm năng + 10000 Chiến Thần
30 220 600 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn + Nón Thú Nuôi Cấp 10
31 220 620 100 điểm tiềm năng + 200 Linh Tê Ngọc
32 220 640 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
33 220 660 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
34 220 680 100 điểm tiềm năng + 300 Linh Tê Ngọc
35 220 700 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Áo Thú Nuôi Cấp 10
36 250 720 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
37 250 740 100 điểm tiềm năng + 400 Linh Tê Ngọc
38 250 760 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
39 250 780 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
40 250 800 100 điểm tiềm năng + 500 Linh Tê Ngọc + Giày Thú Nuôi Cấp 10
41 250 820 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
42 250 840 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
43 250 860 100 điểm tiềm năng + 600 Linh Tê Ngọc
44 250 880 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
45 250 900 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn + Vũ khí Thú Nuôi Cấp 10
46 250 920 100 điểm tiềm năng + 700 Linh Tê Ngọc
47 250 940 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
48 250 960 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
49 250 980 100 điểm tiềm năng + 800 Linh Tê Ngọc
50 250 1000 100 điểm tiềm năng + 1000 Linh Tê Ngọc + Nhẫn Thú Nuôi Cấp 10 + Bội Thú Nuôi Cấp 10
51 250 1020 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
52 250 1040 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
53 250 1060 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
54 250 1080 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
55 250 1100 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
56 250 1120 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
57 250 1140 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
58 250 1160 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
59 250 1180 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
60 250 1200 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
61 250 1220 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
62 250 1240 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
63 250 1260 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
64 250 1280 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
65 250 1300 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
66 250 1320 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
67 250 1340 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
68 250 1360 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
69 250 1380 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
70 250 1400 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
71 250 1420 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
72 250 1440 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
73 250 1460 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
74 250 1480 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
75 250 1500 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
76 250 1520 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
77 250 1540 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
78 250 1560 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
79 250 1580 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
80 250 1600 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
81 250 1620 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
82 250 1640 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
83 250 1660 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
84 250 1680 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
85 250 1700 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
86 250 1720 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
87 250 1740 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
88 250 1760 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
89 250 1780 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
90 250 1800 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
91 250 1820 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
92 250 1840 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
93 250 1860 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
94 250 1880 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
95 250 1900 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
96 250 1920 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
97 250 1940 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
98 250 1960 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
99 250 1980 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
100 250 2000 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
101 250 2020 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
102 250 2040 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
103 250 2060 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
104 250 2080 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
105 250 2100 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
106 250 2120 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
107 250 2140 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
108 250 2160 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
109 250 2180 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
110 250 2200 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
111 250 2220 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
112 250 2240 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
113 250 2260 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
114 250 2280 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
115 250 2300 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
116 250 2320 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
117 250 2340 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
118 250 2360 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
119 250 2380 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
120 250 2400 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
121 250 2420 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
122 250 2440 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
123 250 2460 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
124 250 2480 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
125 250 2500 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
126 250 2520 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
127 250 2540 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
128 250 2560 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
129 250 2580 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
130 250 2600 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
131 250 2620 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
132 250 2640 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
133 250 2660 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
134 250 2680 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
135 250 2700 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
136 250 2720 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
137 250 2740 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
138 250 2760 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
139 250 2780 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
140 250 2800 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
141 250 2820 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
142 250 2840 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
143 250 2860 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
144 250 2880 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
145 250 2900 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
146 250 2920 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
147 250 2940 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
148 250 2960 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
149 250 2980 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
150 250 3000 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
151 250 3020 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
152 250 3040 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
153 250 3060 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
154 250 3080 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
155 250 3100 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
156 250 3120 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
157 250 3140 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
158 250 3160 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
159 250 3180 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
160 250 3200 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
161 250 3220 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
162 250 3240 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
163 250 3260 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
164 250 3280 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
165 250 3300 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
166 250 3320 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
167 250 3340 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
168 250 3360 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
169 250 3380 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
170 250 3400 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
171 250 3420 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
172 250 3440 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
173 250 3460 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
174 250 3480 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
175 250 3500 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
176 250 3520 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
177 250 3540 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
178 250 3560 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
179 250 3580 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
180 250 3600 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
181 250 3620 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
182 250 3640 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
183 250 3660 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
184 250 3680 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
185 250 3700 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
186 250 3720 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
187 250 3740 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
188 250 3760 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
189 250 3780 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
190 250 3800 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
191 250 3820 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
192 250 3840 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
193 250 3860 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
194 250 3880 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
195 250 3900 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
196 250 3920 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
197 250 3940 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
198 250 3960 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
199 250 3980 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
200 250 4000 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn

Lưu Ý: 

  • Trùng sinh thành công nhân vật sẽ về cấp 130.
  • Trùng sinh sẽ bị mất kết nôi cần đăng nhập lại.
  • Cần chuẩn bị rương trống trước khi trùng sinh để nhận thưởng.