Hướng dẫn

Thế lực Chính Phái và Tà Phái

24-05-2017

Chính và Tà, hai thế lực đối lập nhau về võ công. Đến với Chính phái bản thân sẽ - Chú trọng phòng thủ.  Đến với Tà phái bản thân sẽ - Chú trọng tấn công.

    

Vòng sáng kỷ năng Chính - Tà

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại NPC nâng cấp - Thành Chính

II.Nguyên liệu nâng cấp.

Cấp kỹ năng

Chính - Tà

KNB Đại

Linh Khí

Cấp 1 Gia nhập chính - tà miễn phí tại NPC nâng cấp
Cấp 2 5 2000
Cấp 3 5 3000
Cấp 4 10 4000
Cấp 5 10 5000
Cấp 6 10 6000
Cấp 7 10 7000
Cấp 8 20 8000
Cấp 9 20 9000
Cấp 10 20 10000
Cấp 11 50 11000
Cấp 12 50 12000
Cấp 13 50 13000
Cấp 14 50 14000
Cấp 15 50 15000
Cấp 16 50 16000
Cấp 17 100 17000
Cấp 18 100 18000
Cấp 19 200 19000
Cấp 20 200 20000

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp kỹ năng Chính - Tà tỷ lệ thành công 100%
  • Chuyển phe Chính -  Tà cần tấn 5000 linh khí + 1000v đồng. Suy nghĩ kỹ trước khi gia nhập
  • Các nguyên liệu được thu thập thông qua các hoạt đông ingame