Hướng dẫn

Hoạt Động Dập Lửa

08-06-2017

Lúc 09h55 và 17h55 hàng ngày Lửa Tam Muội Chân Hỏa sẽ xuất hiện tại Hán Thủy Cổ Độ.. Dập lửa sẽ nhận được nhiều phần thưởng bất ngờ.


I.Chi tiết hoạt động và Phần Thưởng

  • Lúc 09h55 và 17h55 hàng ngày Lửa Tam Muội Chân Hỏa sẽ xuất hiện tại Hán Thủy Cổ Độ
  • Có thể di chuyển nhanh bằng npc hoạt động.
  • Dập lửa thành công sẽ được tặng kèm phần thưởng
NPC Phần Thưởng Dập Lửa
Ngẫu nhiên nhận được

Tam Muội Chân Hỏa - Nhấp vào để dập lửa

500 Thần Khí Bảo Châu
500 Ấn ký tín vật
Tây Phong Tửu <Cấp 3>
 2v đồng thường

 

Lưu ý:

  • Dập lửa có khả năng thất bại.
  • Vào Lúc 09h55 và 17h55 kênh hệ thống sẽ thông báo. Nhanh chân về dập lửa và nhận thưởng.