Hướng dẫn

Hệ thống trang bị

19-07-2018

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành mua trang bị tại NPC trang bị - Thành Chính

 

II.Hình ảnh trang bị

Rương trang bị

Hình ảnh trang bị

Rương Trang Bị Anh Hùng

Giá: 15 Kim Nguyên Bảo Đại

(Nhận full set khi sử dụng Code Facebook)

Rương Trang Bị Kim Long

Giá: 25 Kim Nguyên Bảo Đại

Mở rương cần 1 món trang bị Anh Hùng tương ứng

Rương Trang Bị Long Hồn

Giá: 50 Kim Nguyên Bảo Đại

Mở rương cần 1 món trang bị Kim Long tương ứng

Rương Trang Bị Sử Thi

Giá: 150 Kim Nguyên Bảo Đại

Mở rương cần 1 món trang bị Long Hồn tương ứng

Rương Trang Bị Truyền Thuyết

Giá: 500 Kim Nguyên Bảo Đại

Mở rương cần 1 món trang bị Sử Thi tương ứng

Rương Trang Bị Trấn Thiên
(Có thể nâng cấp 4 dòng thần sa)

Giá: 1000 Kim Nguyên Bảo Đại

Mở rương cần 1 món trang bị Truyền Thuyết tương ứng

 

  • Sau khi có Trang bị Trấn Thiên nâng thuộc tính cho Trang bị tại NPC Trang bị ở Thành Chính.
  • Nâng cấp thất bại sẽ bị hạ cấp

Option thần sa

KNB (Đại)

Tiền Du Long

Tỷ lệ Thành Công

Nâng Thần Sa 1 Dòng 50 100 100%
Nâng Thần Sa 2 Dòng 50 100 50%
Nâng Thần Sa 3 Dòng 50 100 30%
Nâng Thần Sa 4 Dòng 50 100 10%

Lưu Ý: 

  • Mở rương nhầm món trang bị sẽ không được hỗ trợ lại
  • Mở rương cấp cao hơn cần 1 trang bị cấp thấp hơn tương ứng
  • Trang bị Trấn Thiên Cao Cấp hiện không thể đổi hệ nên phải lựa chọn kĩ trước khi nâng
  • Các trang bị có thể đổi hệ tại NPC Trang Bị ở thành chính. Tiêu Phí: 1000 vạn đồng thường