Hướng dẫn

Hệ thống ngoại trang

25-08-2018

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại NPC nâng cấp - Thành Chính

 

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

  • Cần ngoại trang cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo
  • Khi trùng sinh nhận được [Ngoại Trang] Cấp 1 mình có thể lựa chọn bộ [Ngoại Trang] mà mình muốn sở hữu.
  • Mỗi lần nâng cấp [Ngoại Trang] bạn có thể lựa chọn [Ngoại Trang] mới mà mình thích. 
Ngoại Trang

Mảnh Ngoại Trang

Tỷ lệ thành công % Đồng Thường (Vạn)
Cấp 1 Nhận được khi trùng sinh 5-6
Cấp 2 1000 100 20
Cấp 3 2000 80 20
Cấp 4 2000 70 20
Cấp 5 5000 60 20
Cấp 6 5000 40 20
Cấp 7 10000 30 20
Cấp 8 15000 15 20
Cấp 9 30000 10 20
Cấp 10 40000 5 20

 

Hình Ảnh [Ngoại Trang]:

Vũ Thương

Tử Kim

Phong Lộ

Phong Vũ

Phượng Hi

Thần Long

Thần Võ

Thương Khung

Lam Hải

Lâm Thiên

Liệt Thạch

Lưu Hỏa

Ngọc Bích

Nhã Thanh

Bạch Ngọc

Bạch Phụng

Bích Huyết

Huyết Long

Kiếm Tâm

Kim Phượng

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp thất bại ngoại trang sẽ bị giảm 1 cấp
  • Mảnh ngoại trang có thể thu thập từ các hoạt động và event ingame