Hướng dẫn

Hệ thống huy chương

25-08-2018

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại NPC nâng cấp - Thành Chính

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

  • Cần huy chương cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo
  • Mỗi cấp huy chương tăng 20 cấp thuột tính
Huy Chương

Mảnh Huy Chương

Tỷ lệ thành công % Đồng Thường (Vạn)
Cấp 1 Nhận được khi trùng sinh 1
Cấp 2 1000 90 20
Cấp 3 2000 80 20
Cấp 4 2000 70 20
Cấp 5 5000 60 20
Cấp 6 5000 50 20
Cấp 7 10000 40 20
Cấp 8 15000 30 20
Cấp 9 30000 20 20
Cấp 10 40000 10 20

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp thất bại huy chương không bị giảm cấp
  • Huy chương có thể thu thập từ các hoạt động và event ingame